นักเรียนผ่านการคัดเลือกรับทุนโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 09/11/2560

นักเรียนจำนวน 3 ทีมผ่านการคัดรอบแรก ข้อเสนอโครงการได้ทุนมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนทีมละ 3000 บาท ในการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

62 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017