ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - PLC 24/08/2560

วันศุกร์ คาบที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC

477 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017