สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 @ รส. 18/08/2560

กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

583 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017