โครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 10/09/2563

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR (FIRST AID & CPR) ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563

293 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นายธราเทพ นวลรอด,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017