อบรมโครงการปฏิรูปครู สู่ประเทศไทยยุค 4.0 ศาสตร์พระราชา Active Learning และ PLC 10/08/2560

คณะครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์เข้ารับการอบรมโครงการปฏิรูปครู สู่ประเทศไทยจุค 4.0 ศาสตร์พระราชา Active Learning และ PLC สู่คุณภาพการศึกษา Thailand 4.0 ณ หอประชุมนิติมิตรานุสรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560

551 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017