การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 31/01/2563

252 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร, นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017