พิธีเปิดอาคารโรงอาหารแบบ 101ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) 09/12/2562

1518 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร, นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู, นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017