การนิเทศ ตามความต้องการของสถานศึกษา 06/11/2562

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 13

1042 by นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017