งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 2562 26/09/2562

สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ครูวิชิต รัตนากาญจน์ และนายสมโภชน์ หลีจิ เกษียณอายุราชการ 2562 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

785 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017