การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง 21/09/2562

661 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017