อาเซียนร่วมใจเทิดไท้พระผู้เป็นแม่ของแผ่นดิน 09/08/2562

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี

1168 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017