กิจกรรมรักการอ่าน 13/07/2560

งานห้องสุมดโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ มอบรางวัลนักเรียนบันทึกกจิกรรมรักการอ่านดีเยี่ยม

78 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน


ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017