กิจกรรมรักการอ่าน 13/07/2560

งานห้องสุมดโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ มอบรางวัลนักเรียนบันทึกกจิกรรมรักการอ่านดีเยี่ยม

525 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017