เตรียมพร้อมกีฬาสี 2560 06/07/2560

นักเรียนแต่ละหน่วยสีร่วมกัน ซ้อมเชียร์ และกีฬาเพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันกีฬาสี 60

1086 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017