ราษฎร์รังสรรค์เกมส์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 26/06/2562

ซ้อมขบวนพาเหรด และกองเชียร์

896 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017