การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562 22/03/2562

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 23 และ 25 - 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุริยเทพ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

1365 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร, นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู, นายสมศักดิ์ เล้าหิน,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017