ครูและนักเรียนที่ได้รับมอบเกียรติบัตร 30/01/2562

ครูและนักเรียนที่ได้รับมอบเกียรติบัตร โครงการ ฝึกอบรมเยาวชนคนรักษ์กระบี่ และนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเด็กประพฤติดีมีค่านิยม และเด็กดีศรีกระบี่

340 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017