อบรม STEM Education 26/11/2561

สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

266 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร, นางสาวอมลณัฐ หนูพยันต์, นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017