การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561 25/07/2561

การแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) โรงเรียนคลองท่อมราฎร์รังสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2561

2833 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร, นายสมศักดิ์ เล้าหิน,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017