ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม.4 10/05/2561

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561

1992 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017