ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 09/05/2561

นักเรียน ม. 1 ปรับพื้นฐาน วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

1258 by นายสมศักดิ์ เล้าหิน, นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,

| 100 Top Like

กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017