พิธีสวนสนาม 28/06/2560

พิธีสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 2560

1877 by นายธีรยุทธ จิตรนวเสถียร,


กิจกรรมที่น่าสนใจ ... (ทั้งหมด)

ออกแบบและพัฒนาโดย งานโสตทัศนศึกษา และทีมงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ # 22-6-2017